จิตวิทยากฎหมาย

ลักษณะของทฤษฎีระบบราชการของเวเบอร์

Max Weber (1864 - 1920) foi หรือผู้เพาะพันธุ์ของการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับระบบราชการ การสังเกตการณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่สิ่งเดียวกันเช่นเดียวกับเศรษฐกิจmonetária, หรือการปรากฏตัวของระบบทุนนิยม, การปฏิวัติอุตสาหกรรมและจรรยาบรรณของนิกายโปรเตสแตนต์.ด้วยทฤษฎีการปกครองแบบปกครองของเขาเวเบอร์พยายามที่จะสร้างเป็นคอนเซ็ปนาส quais เป็น pessoas ที่ t orm หรืออำนาจแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของแบบฟอร์มที่คุณถูกยัดเยียดให้ใช้ สำหรับ ele ระบบราชการไม่เพียง...